พิธีการศุลกากรสำหรับเดินเข้าราชอาณาจักรไทย

เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถขอให้ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวหยุดเพื่อตรวจสอบ อันมิได้หมายความว่าผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยว่า กระทำความผิดใดๆ

ภาระค่าภาษี
ภาระค่าภาษีเกิด ขึ้นเมื่อผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวนำของที่นำเข้ามาใช้เอง หรือของที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10,000 บาท ซึ่ง อัตราภาษีอากรปากระวางสำหรับของที่
•    ของนั้นนำเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัว และ
•    เป็นของที่นำเข้ามาใช้เอง มีจำนวนเห็นได้ชัดว่ามิใช่เพื่อการค้า และ
•    ของมีมูลค่าไม่เกิน 80,000 บาท และ
•    ผู้โดยสารต้องสามารถชำระค่าภาษีอากรเป็นเงินสดได้ในวันนำเข้า

กรณี ไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งของทั้งหมด ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า ของจะอยู่ในอารักขาของศุลกากรจนกระทั่งการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้น กระบวนการ หลังจากนั้นผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวจึงสามารถรับของออกจากอารักขาของ ศุลกากร

เอ.ที.เอ คาร์เนท์

เอกสารเอ.ที.เอ คาร์เนท์  ใช้ประกอบการขออนุญาตสำหรับการนำเข้าชั่วคราวหรือการนำของเข้าเพื่อจัดแสดง นิทรรศการ และอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างสินค้า และ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามอนุสัญญาการนำเข้าสินค้าเป็นการชั่วคราวภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (The Convention Governing A.T.A Carnets) หากมีใช้เอกสารนี้ประกอบเพื่อนำเข้าชั่วคราวจะยกเว้นค่าภาษีและการตรวจสอบ แต่เพียงจำเป็นเท่านั้น

ผู้ถือเอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ เมื่อเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยแล้วต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่องตรวจสี แดง ซึ่งการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับของนำเข้าชั่วคราวภายใต้อนุสัญญาเอ.ที.เอ คาร์เนท์ จะเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ณ สนามบินที่ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวผ่านเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย

เมื่อ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ผู้ถือใบอนุญาตฯ ต้องกรอกแบบฟอร์มการส่งของกลับออกไป ซึ่งประกอบไปด้วย Re-Exportation Counterfoil และRe-Exportation Voucher และยื่นพร้อมแสดงของที่ส่งกลับออกไปตามที่สำแดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการ ตรวจสอบ Re-Exportation Counterfoil เก็บไว้ผู้ถือใบอนุญาตเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ขณะที่ Re-Exportation Voucher จะเก็บไว้ศุลกากรแห่งที่ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศ

เอกสาร เอ.ที. เอ คาร์เนท์ อาจใช้สำหรับการส่งของออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราวโดยไม่เสียภาษี กรุณาติดต่อหอการค้าต่างประเทศที่ต้องการส่งออกของไป

การนำ เข้าเงินตราต่างประเทศ
ผู้ เดินทางหรือนักท่องเที่ยวนำเข้าหรือส่งออกเงินต่างประเทศจำนวนมากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 25 ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้นักท่องเที่ยวพกพาเงินไม่ ว่าเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปต์ เป็นจำนวนเกินกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือ/ท่า อากาศยานที่เข้าหรือออก ด้วยการสำแดงในแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Declaration Form) ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องกรอกข้อมูล ลงชื่อ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่โดยสำแดงจำนวนที่แท้จริงของเงินตราที่นักท่องเที่ยว ได้พกพาขณะเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร

ผู้รายงานเงินตราหรือ MONETORY INSTRUMENT ต้องตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการหรือจำนวนสำแดง โดยสัตย์จริง