การได้รับยกเว้นอากร

 การยกเว้นอากรสำหรับของติดตัวผู้เดินทางที่มีมูลค่าสูงกว่า 20,000 บาทอนุญาตให้สำหรับ

 

1) ของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองหรือของใช้ในวิชาชีพ

2) มีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ และ

3) ไม่เป็นของต้องห้าม หรือ ต้องกำกัด


        However, there are limits on the amount of alcoholic beverages, cigarettes, cigars and smoking tobacco to which you may include in your duty free personal exemption as follows:


    อย่างไรก็ตาม กฎหมายมีข้อกำหนดในการจำกัดจำนวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือซิการ์และยาเส้น
•    บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือ ซิการ์และยาเส้น ไม่เกิน 250 กรัม 
•    
สุรา 1 ลิตร

ของติดตัวผู้เดินทางนั้นไม่ รวมถึงรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ไม่ว่าจะครอบครองหรือใช้งานมานานแล้วเท่าใ